Borealis 2020 : SOLD (a dog and pony show)

Arrangementsinformasjon

*Verdenspremiere* // *World Premiere*

Cornerteateret – Kong Christian Fredriks plass 4

Dørene åpner 18.30 // Doors open 18:30

Bli igjen etter SOLD (a dog and pony show) og ta del i avslutningsfesten til Borealis 2020 // Stay on after SOLD (a dog and pony show) and take part in the Borealis 2020 closing party

SOLD (a dog and pony show) er en performancekonsert som er litt (for) mye.
En utleverende forestilling og overdreven presentasjon av (u)mulige løsninger på en økende identitetskrise i en verden der alt og alle er til salgs. Enten det er for stordata eller personlige nettverk, har innpakning blitt det nye innholdet og eksistens måles i digital tilstedeværelse og suksess i likes, delinger og følgere. Frihet er selvdefinisjon! Og selvdefinisjon er lukrative data. Denne nye(?) økonomien siver inn i alle kulturer, også de tilsynelatende harde, uavhengige, som for eksempel den eksperimentelle musikkscenen.

Stine lager eksperimentell musikk.

Av og til får hun ekstra oppmerksomhet når hun poster videoer av sine eksperimentelle konserter på Instagram. Det føles godt å få oppmerksomhet. Stine vil ha mer. Hun har lest på internett at det er viktig å fremheve det som er unikt og autentisk ved seg selv. Bortsett fra at hun kan synge veldig sterkt og lyst, synes ikke Stine at hun har så mye unikt og autentisk å komme med. Hun begynner å lete etter sin egen kulturarv for å finne sin autentiske identitet (som deretter kan kommersialiseres).

‘Reinstemt tonalitet’ blir en stor inspirasjon når Stine undersøker norsk folkemusikk og hvordan kirken og orgelets dominans muligens har undertrykket den originale, ‘norske’ tonaliteten. I det reinstemte ligger det bokstavelig talt skjulte beskjeder – over- og undertoner som høres, selv om de ikke spilles. Disse skjulte tonene er nesten som kryptert data, som SOLD (a dog and pony show) gir deg et sett med nøkler ti. I tillegg har popmusikkens megastjerner, haute couture, bunadsøm og oldemor Dinas bordvers sin innflytelse i det som blir et bombastisk og prangende sceneshow sammensatt av et spesiallaget rytmelysorgel, samisk motedesign, computergrafikk, dansere, selverkjente popstjernedrømmer, kyniske overtramp, gruppedynamikk, lengsel, samhold og kjærlighet – og selvfølgelig en veldig sterk og lys stemme.

Foto: Stine Janvin

Konsept, musikk og performance – Stine Janvin

Elektronikk, stemme og bevegelse – Stine Janvin
Rytmelysorgel – Morten Joh
Video – Erik Ferguson
Kostymedesign og styling – Ramona Salo
Koreografi – Stephanie Mowinckel

Bestillingsverket er støttet av Norsk Kulturråd

---------------------------------------------------------------------------------

SOLD (a dog and pony show) is a performance concert that is a bit (too) much.
A riveting performance and excessive presentation of (im)possible solutions to a rising identity crisis in a world where everything and everyone is for sale. Whether it’s for big data or personal relations, self-presentation is the new content and existence is measured in digital presence. Freedom is self-definition! And self-definition is lucrative data. This new(?) economy seeps into any culture, even the seemingly hard and independent, like the experimental music scene.

Stine makes experimental music. Sometimes she gets extra attention from her Instagram posts of her experimental performances. It feels good to get attention. Stine wants more. She has read on the Internet that it is important to highlight what is unique and authentic about herself. Apart from the fact that her voice is very loud and high Stine does not think there is much that is either unique or authentic about her. She starts searching for her cultural heritage to find her authentic identity (which she can then commercialise).

‘Just intonation‘ is a main inspiration as Stine explores Norwegian folk music and how the church and its organ have suppressed the original ‘Norwegian’ tonality. In 'just intonation', there are literally hidden notes – overtones and undertones that are heard, even if they are not played – like encrypted data, which SOLD (a dog and pony show) gives you a set of keys to. In addition, Stine’s great grandmother Dina’s mealtime blessings, pop music’s megastars, haute couture and bunad stitch have had their influence in what becomes a bombastic and flashy stage show. This will be an illustrious event composed of a specially crafted rhythm light organ, Sami fashion designs, computer graphics art, dancers, self-acknowledged pop star aspirations, cynical violations, group dynamics, longing, togetherness and love – and of course a very loud and high voice.

Photo: Stine Janvin

Concept, music and performance – Stine Janvin

Electronics, voice and movement – Stine Janvin
Rhythm Light Organ – Morten Joh
Video – Erik Ferguson
Costume and styling – Ramona Salo
Choreography – Stephanie Mowinckel

Commission supported by Arts Council Norway

stinejanvin
eksperimentellmusikk
dans
musikk

Restriksjoner

Ledsagerbevis aksepteres. Ledsager har fri adgang.
Det kan være begrenset adkomst og kapasitet for personer med funksjonsvariasjoner på våre arenaer, så ta kontakt på forhånd for best mulig tilrettelegging. Ta kontakt på billett@borealisfestival.no vedrørende ovenstående og les mer på vår nettside om den enkelte arenaen: https://www.borealisfestival.no/2020/praktisk-info-no/